Ταυτότητα

Η Δ.Α.Ε.Ε.ΠΕ.Χ. ΑΕ είναι μονομετοχική ανώνυμη εταιρεία του Δήμου Χαλκιδέων (του άρθρου 266 του ν. 3463/2006), με βασικό σκοπό την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της Δημοτικής περιουσίας.

Οι αρμοδιότητες της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ είναι:

Κατέχει και διαχειρίζεται τον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων της Δημοτικής Αγοράς και τον υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων της οδού Ελ. Βενιζέλου 9Α.

Α. Αξιοποίηση και εκμετάλλευση των εξής πλατειών του Δήμου Χαλκιδέων:

Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, Πλατεία Αγ. Νικολάου, Πλατεία Τζαμιού, Πλατεία Αγ.Βαρβάρας, Πλατεία Φριζή (Πυροσβεστική), Πλατεία Σμηναγού Γκέλη (Κάνηθος), Πλατεία Αγ. Ταξιάρχη, Πάρκο Ελευθερίας.

Β. Αξιοποίηση και εκμετάλλευση της αγροτικής γης του Δήμου Χαλκιδέων

Γ. Εκμετάλλευση της υπαίθριας διαφήμισης του Δήμου Χαλκιδέων.

Οι σκοποί της ανώνυμης εταιρείας είναι:

α) Η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων, υπέργειων και υπόγειων χώρων στάθμευσης οχημάτων και γενικώς των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Χαλκιδέων, τα οποία της παραχωρούνται κατά χρήση.

β) Κάθε είδους δραστηριότητα αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακινήτων, οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Χαλκιδέων, ιδιαίτερα της εμπορικής διαφήμισης και ανάπτυξης συναφών δραστηριοτήτων, που έχουν εκχωρηθεί κατά χρήση στην Επιχείρηση.

γ) Η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων καθώς και κάθε είδους δραστηριότητα αξιοποίησης και εκμετάλλευσης αυτών.

δ) η αποδοχή δωρεών ακινήτων προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση.

ε) Η εκπόνηση οικονομικών, οικονομοτεχνικών και τεχνικών μελετών, για επενδυτικά σχέδια που συνδέονται με τον παραπάνω σκοπό .

στ) Η επιχειρηματική ανάληψη σχεδίων, πρωτοβουλιών και ενεργειών που εξυπηρετούν την αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων και κοινοχρήστων χώρων που έχουν εκχωρηθεί στην Επιχείρηση από τον Δήμο Χαλκιδέων ή έχουν αγοραστεί ή έχουν μισθωθεί από την εταιρεία.

ζ) Διενέργεια εκτιμήσεων γης, πραγματοποίηση κτηματικών εργασιών, μεθοδολογιών καταγραφής και εκτίμηση ακίνητης περιουσίας του Δήμου Χαλκιδέων.

η) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών στάθμευσης και λειτουργίας πλυντηρίων αυτοκινήτων στους παραπάνω χώρους με εμπορική δραστηριότητα και εκμετάλλευση.

θ) Η σύμπραξη, κοινοπραξία, συμμετοχή σε άλλες ανώνυμες εταιρείες και γενικότερα η συνεργασία και οι αναθέσεις σε άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών, ως η νομοθεσία προβλέπει για Δημοτικές Μονομετοχικές Επιχειρήσεις Αξιοποίησης Ακινήτων, όπως εκάστοτε ισχύει.

ι) Η προώθηση και η προβολή των συμφερόντων της ακίνητης περιουσίας που έχει εκχωρηθεί κατά χρήση στην Επιχείρηση.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP